Guangzhou Xiao Ling Wan Trading Co. Ltd. v. Marc Jacobs – Complaint

Guangzhou Xiao Ling Wan Trading Co. Ltd. v. Marc Jacobs – Complaint

Marc-Jacobs-Trademarks

December 3, 2020 - By TFL

Guangzhou Xiao Ling Wan Trading Co. Ltd. v. Marc Jacobs – Complaint

Case Documentation

Guangzhou Xiao Ling Wan Trading Co. Ltd. v. Marc Jacobs – Complaint

Marc-Jacobs-Trademarks

related articles